Posts

Showing posts from July, 2013

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

Islam offers HELL and that is all

Allah Promised hell for his followers: Sura 3:185, "Every soul shall have a taste of death: And only on the Day of Judgment shall you be paid your full recompense. Only he who is saved far from the Fire and admitted to the Garden will have attained the object (of Life): For the life of this world is but goods and chattels of deception." This Suras from Quran very clearly says that after death everyone will go to hell fire then judgment.. When a person went to hell fire then how and why it is possible that he/she can come out from hell fire and go to paradise.. no way.. This verse does not say anything about eternal life. This verse very clearly says that every believer in Allah is tasting death means they did not get the life while Jesus promised eternal life and heaven as we read in John 10:10 "The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. And also every soul is going to…

Sura Al-Nahl 16:28

The angels will say to those whom they cause to die in purity, ‘Peace be on you.’ Come into paradise for what you did.
Yaani:
[Kuhusu wale wanaoingia mbinguni] – Malaika watasema kwa wale ambao watawafanya wafe katika usafi (utakatifu), ‘Amani na iwe juu yenu. Ingieni paradiso kutokana na matendo yenu.’

LAKINI, QURAN HIYO HIYO INASEMA:

Sura Al-Hijr 15:45-47
Indeed, the righteous will be within gardens and springs, [Having been told], "Enter it in peace, safe [and secure]." And We will remove whatever is in their breasts of resentment, [so they will be] brothers, on thrones facing each other.
Yaani:
Wenye haki (watakatifu) watakaa kwenye bustani na chemchemi za maji, kwa amani na usalama wataingia humo. Nasi tutaondoa chuki yote ndani ya mioyo yao.
Maswali:
1.Katika 16:28, inaonekana kwamba watakaiongia peponi ni watu walio safi kwa sababu malaika wamesababisha watu hao wafe wakiwa safi. Lakini 15:45-47 inaonyesha kuwa wataingia peponi wakiwa na chuki mioyoni mwao. Je, chuki ni sehemu…

Sura Al-Nisa 4:135

Believers, conduct yourselves with justice.
Yaani, 
Enyi mlioamini, enendeni kwa njia ya haki.
Hapa Allah anazungumzia juu ya haki.
LAKINI ALLAH HUYO HUYO ANASEMA:
Sura Al-Nisa 4:129
In no way you can treat your wives in a just manner even though you may wish to do that...
Yaani:
Haiwezekani kamwe kwa ninyi kuwatendea haki wake zenu hata kama mngependa kufanya hivyo ...
Maswali:
1.Aya hizi zinafanana au zinapingana? 2.Kama hazipingani ni kwa vipi?

Sura Al-Baqara 2:177

Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] righteousness is [in] one who believes in Allah ...
Yaani:
Haki (mbele za Mungu) haitokani na mtu kugeukia mashariki au magharibi. Mtu mwenye haki ni yule anayemwamini Allah ...
LAKINI QURAN HIYO HIYO INASEMA:
Sura Al-Baqara 2:144
Indeed, we see you look repetedly towards heaven. We will make you turn towards a qiblah that will please you. So turn your face towards the sacred Mosque (qiblah). Wherever you are, turn your faces to it.
Yaani:
Tumekuona unavyoelekeza macho yako mbinguni tena na tena. Tutawafanya muigeukie qiblah itakayowafurahisha. Hivyo, geuzeni nyuso zenu kuelekea msikiti mtakatifu [japo quran zingine zinasema ‘towards al-Masjid al-Haram’ – najiuliza 'Haram' maana yake nini!!]
Maswali:
1.Kama aliyesema aya hizi mbili ni yuleyule; na ni Mungu wa mbinguni, inakuwaje zinapingana? 2.Kama zimetoka kwa Mungu wa mbinguni, si jambo la ajabu kuona kwamba hapendi watu waelekeze macho yake kule ali…

Sura Al-Kafirun 109:1-6

Say, "O unbelievers, I do not worship what you worship, nor do you worship what I worship. I shall never worship what you worship, nor will you worship what I worship. You have your own religion and I have mine."
Yaani,
Enyi msioamini, mimi siabudu mnachoabudu, wala ninyi hamuabudu ninachoabudu. Mimi kamwe sitaabudu kile mnachokiabudu, wala ninyi kuabudu kile ninachokiabudu. Ninyi mnayo dini yenu, nami nina yangu.
Pia, quran inasema katika sura Al-Baqara 2:256
There shall be no compulsion in religion.
Yaani:
Hakutakuwapo na kulazimishana katika dini.
LAKINI ALLAH HUYO HUYO ANASEMA:
Sura Al-Anfal 8:39
Make war on them until persecution is no more and Allah’s religion reigns supreme.
Yaani:
Fanyeni vita juu yao hadi kusiwepo na mateso tena na hadi pale dini ya Allah itakapokuwa imetawala.
Maswali:
1.Aliyemwambia Muhammad asiwalazimishe wasioamini kuamini Uislamu ndiye huyo huyo aliyemwambia afanye vita? 2.Aliyesema kuwa “ninyi msioamini hamtaabudu ninachoabudu” ndiye huyo huyo anayesema ni …

Sura Al-Shura 42:40

Let evil be rewarded with like evil. But he that forgives and seeks reconcilement shall be rewarded by Allah.
Aya hii inamaanisha kuwa yule anayemwamini Allah akitendewa uovu basi anatakiwa alipe uovu, lakini akisamehe atapata thawabu!
Maswali:
1.Kama aliyetenda uovu anakuwa ametenda jambo baya ambalo halitakiwi na halikubaliki, iweje lile la mlipa kisasi litakiwe na kukubalika? Huku si kujikanganya? 2.Lakini hapo hapo, Allah anasema kuwa mwislamu anayesamehe na kusaka maelewano atapata thawabu kutoka kwa Allah. Unawezaje kukubali vitu viwili vinavyopingana? Kwa mfano, unawezaje kusema kuwa, mtu akikutukana, nawe ukimtukana ni sawa; na usipomtukana ni sawa! 3.Kikubwa kuliko chenzake ni kipi hapa sasa? Je, ni kulipa kisasi au kusamehe? Mbona mambo yenyewe hata hayafanani? Yanawezaje kwenda pamoja?

Sura Al-Ankabut 29:6

Quran inasema:
Allah does not need his creatures’ help.
Yaani,
Allah hahitaji kusaidiwa na viumbe wake. (bila shaka ni katika kutekeleza makusudi na mipango yake).
LAKINI QURAN HIYO HIYO INAWAAMBIA WAISLAMU:
Sura Muhammad 47:7
If you help Allah, He will help you and make you strong.
Yaani,
Kama mkimsaidia Allah, yeye naye atawasaidia na kuwafanya kuwa imara.
Maswali:
1.Umesema huhitaji msaada, kisha unasema tena unahitaji msaada! Je, Mungu anaweza kufanya jambo kama hilo? 2.Aya hizi zinafanana au zinapingana? 3.Je, hii si ishara kuwa aya hizi zilisemwa tu ili kukidhi mahitaji ya wakati fulani, lakini msemaji alipoona anahitaji kuwafanya watu watende kinyume chake, akajikuta amesema tofauti na alivyosema siku za nyuma?
Na tena quran inasema katika sura Al-Baqara 2:244
Fight for the cause of Allah and bear in mind that He hears all and knows all.
Yaani:
Fanyeni vita kwa ajili ya Allah na mkumbuke kwamba anaona yote na anajua yote.
Maswali:

Sura Al-Baqara 2:109

Many of the People of the Book wish, through envy, to lead you back to unbelief, now that you have embraced the faith and the truth has been made plain to them. Forgive them and bear with them until Allah makes known His will. He has power over all things.
Hapa quran inaongelea watu wa kitabu (yaani Wakristo), na kusema:
Wengi wa watu wa kitabu, kutokana na wivu wao, wanatamani kuwarudisheni kwenye kutoamini baada ya kuwa mmeamini, pamoja na kwamba ukweli umeshadhihirishwa wazi mbele yao. Kwa hiyo wasameheni na kuwavumilia hadi Allah atakapowafunulia mapenzi yake. Yeye ana nguvu juu ya kila kitu. 
Quran pia inawaagiza Waislamu katika sura Al Imran 3:20  kwamba:
... if they give no heed, then your only duty is to warn them.
Yaani:
... kama wasipowasikiliza, basi ninyi kazi yenu pekee ni kuwaonya tu.
Kwa hiyo, kutokana na aya hizi mbili, yaani Al-Baqara 2:109 na Al Imran 3:20, tunaona mambo yafuatayo:
1.Ni wajibu wa Waislamu kuhubiri dini yao lakini si wajibu wao kuwalazimisha watu kuamini dini…

Je, Walio-okoka Wanaweza Kwenda Jehanamu?

Kama Paulo anavyoandika, Mungu hutuadhibu “ili isitupase adhabu pamoja na dunia” (11:32). Dunia itahukumiwa kupotea milele. Basi, Mungu huwaadhibu waamini watendao dhambi ili wasiende jehanamu.
Hili linaleta maswali kadhaa ya muhimu. La kwanza ni hili: Je, kweli ipo hatari ya mwamini wa kweli kufika jehanamu?
Jibu ni NDIYO. Kama mwamini wa kweli atarudia kutenda zile “dhambi zinazotenganisha” – yaani, zile ambazo Maandiko yanasema zikitendwa, mtu hataweza kuingia katika ufalme wa Mungu (ona 1Wakor. 5:11; 6:9-10; Wagalatia 5:19-21; Waefeso 5:5, 6). Anapoteza uzima wa milele. Mungu hajaondoa hiari yetu, wala uwezo wetu wa kufanya dhambi. Kinyume na jinsi waalimu wengi wa siku hizi wanavyofundisha, Biblia inafundisha kwamba mwamini yeyote atakayefuata asili yake ya kale ya dhambi – au mwili – yuko katika hatari ya kufa kiroho. Paulo anasema hivi, anapowaandikia Wakristo: Basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni, si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana, kama tukiishi kwa kufua…

Dhambi Ni Nini?

“Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa
watu na dhambi zao,” Mat. 1:21.
Dhambi Ni Nini?
“...Dhambi ni Uasi”
“Kila atendaye dhambi, anafanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi,” 1 Yoh. 3:4. “Kila lisilo haki
ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti,” 1 Yoh. 5:17. Dhambi isiyo ya mauti ni ile ambayo
mtu ametubu, yaani ameiacha kabisa kuitenda. Hakuna dhambi ndogo wala kubwa; ikiwa ni
ndogo au kubwa hajaitubia au haachi kuifanya itakupeleka Jehanamu ukateseke milele.
Je, Wote Wametenda Dhambi?
“Kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu,” Rum. 3:23.
Matokeo Ya Dhambi Ni Nini?
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.....” Rum. 6:23. “Kwa hiyo kama mtu mmoja dhambi
iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa
sababu wote wamefanya dhambi,” Rum. 5:12. “Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na
Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia,” Isa. 59:2.
Tunaitambuaje Dhambi?
“…

Satanist to Christian (INCREDIBLE TESTAMONY)

Second Video (2nd Experience) - Angelica Zambrano (Heaven and Hell Testi...

NASA Finds Message From God on Mars

Image
NASA announced today that its Curiosity Rover has found an unambiguous message from God written on tablets in a Martian cave. According to an official press release two giant stone slabs the size of small elephants were located deep inside a cavern abutting Aeolis Mons, a large mountain. Upon one tablet is a copy of the Ten Commandments and the text of John 3:16 written in 12 languages - including English, Spanish, Chinese, Basque and Hebrew. On the other tablet is a simple message in English reading "I am real." According to top scientists who have studied the discovery extensively, these findings may have definitively established Christianity as the one true religion. "This is amazing," says Syms Covington, an Australian researcher working for NASA's Mars Exploration Program. "We went into the cave looking for water, and we found proof of God's existence instead. "I mean how else did those tablets get there? I can tell you one thing: there'…

Quran and Islam Says: Satan looks like Black Man!

Ishaq:243 "I have heard the Apostle say: 'Whoever wants to see Satan should look at Nabtal.' He was a sturdy black man with long flowing hair, inflamed eyes, and dark ruddy cheeks. He used to come and talk with the Prophet and listen to him. He would carry what he had said to the hypocrites. Nabtal said, 'Muhammad is all ears. If anyone tells him something he believes it.' Allah sent down concerning him: 'To those who annoy the Prophet and say that he is all ears, say, 'Good ears for you.' For those who annoy the Apostle there is a painful punishment." [Qur'an 9:61]"Gibril came to Muhammad and said, 'If a black man comes to you, his heart is more gross than a donkey's.'"

1) Why would Satan look like a human? a) Why would he look like a black man? b) Is it because black people are inferior to the rest of mankind? http://muslimhadith.blogspot.com/2008/04/mohammad-racist.html i) After all, Noah prayed that the sons of Ham would b…

Proverbs: A Woman's Wisdom

Image
Wisdom that sticks with you - straight from God's Word.
Source: sxc.hu/mpilkenton “A woman's family is held together by her wisdom, but it can be destroyed by her foolishness” (Proverbs 14:1
, Contemporary English Version).  As goes the home, so goes society. So much depends on the dedication, love, character and selflessness of the wife and mother in charge of the house. Since she is usually more in the home than the man, her children will mostly reflect her virtues or defects. How are you shaping your life now to be a great parent in the future?

The Mystery of Human Existence: Why Are You Here?

Image
What is the meaning of life? Why were you born? What is your ultimate destiny? There is a real answer to these questions. The Creator God made you for an awesome purpose—a purpose He has revealed in the Bible.
Source: Photos.com Have you ever studied your own hand—how it moves and operates? From our modern viewpoint we might see it as an utter marvel of robotic technology. Yet its origins lie far back in the ancient past. Of course, every part of the human body and how it operates evokes wonder. Perhaps you've looked beyond yourself while wandering along mountain paths, taking in breathtaking scenery of snow-covered peaks looming above grassy hillsides and valleys, with eagles soaring overhead. Or have you stood on the seashore, hearing the pounding surf and feeling the ocean spray while feeling so small before the ceaseless waves and endless wide waters? No doubt you've lifted your gaze to the horizon at sunset, when the sky becomes a beautiful canvas streaked with red and pu…

Allah of Quran is Not a Father, that is why Allah is not the same God of the Bible

Allah (of Quran) CAN'T be a FATHER that's why Allah is not same God of Bible. 

Muslims say: I am Allah (god of Quran) and you shall have no other God before me. “There is no God but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah.”

God of Bible is FATHER But Allah can't be Father. Allah is never a father and doesn't have capability to become either. By his own admission. Quran 6:101, How could He have a son when He has no consort (wife), Allah is not all powerful. Actually Allah never claimed to be Al-mighty in Quran. he only claimed himself to be mighty. 

NT was written in Greek. And Jesus called God as Father in NT. We have more than 32,500 manuscripts of Bible. Allah never called himself father anywhere that means Jesus was communicating with is Not Allah. Jesus was communicating with the Father. He NEVER communicated with Allah Anti-God.

Allah of the Quran is Not God.

THERE IS A GOD How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind

Image
In the parable of the lost sheep, in the Gospel of Luke, Jesus says there shall be more joy in heaven over “one sinner that repenteth” than over 99 just persons who need no repentance. Never mind heaven: check out the joy on the Internet. In 2001, rumors started to hit the blogosphere that Antony Flew, a British philosopher born in 1923, had found God after six decades of atheism. At first Flew denied the reports. But in May 2004 he told a conference in New York that he had indeed changed his mind and become a believer. A flurry of online pundits debated the meaning of this shocking conversion.
Enlarge This Image
Illustration by David Heatley
THERE IS A GOD How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind. By Antony Flew with Roy Abraham Varghese. 222 pp. HarperOne/HarperCollins Publishers. $24.95.
RelatedFirst Chapter: ‘There Is a God’(December 23, 2007)From The New York Times Magazine: The Turning of an Atheist (Nov. 4) Now, in a book written, according to its title page, “wit…