Posts

Showing posts from July, 2012

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

Image

Benny Hinn Ministries - The Master's Healing Touch - Instrumental Reflec...

Image

What does it mean that Jesus is the 'first-born' over Creation?

Image
In a letter to the church at Colossae, the Apostle Paul gave an intriguing description of Jesus. In it, he explained Christ's relationship to God the Father and to creation. Some have claimed that Paul’s description of Christ as the first-born of creation means that Jesus was created -- not eternal, not God. Such a doctrine, however, conflicts with the rest of the Bible. Christ could not be both Creator and created; John 1 clearly names Him Creator. Let’s take a careful look at the passage where Jesus is called the first-born.

Colossians 1:15-21 “And He is the image of the invisible God, the first-born of all creation. For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities — all things have been created by Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the first-born from the dead; so that H…

Ahadi za Biblia

Image
Mungu hutimiza ahadi zake. Imeandikwa katika 2Wakorintho 1:19-20 "Maana Mwana wa Mungu, Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi yaani mimi na Silwano na Timotheo hakuwa Ndiyo na siyo; bali katika yeye ni Ndiyo. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni Ndiyo; tena katika yeye ni Amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi." Mungu hazirudishi ahadi zake au kuzibadilisha. Imeandikwa katika Zaburi 89:34 "Mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka mdomoni mwangu." Hakuna mojawapo ya ahadi za Mungu ambazo hazijatimika. Imeandikwa katika Yoshua 23:14 "Angalieni mimi nimekwenda njia ile waendayo watu wote wa ulimwengu...... Mungu wenu katika habari zenu yote yametimia kwenu hapana neno lo lote mlilopungukiwa." Tumeahidiwa uzima wa milele. Imeandikwa katika 1 Yohana 2:25 "Nahii ndiyo ahadi aliyotuahidia, yaani uzima wa milele." Mungu aweza kufanya mambo yasiyowekana. Imeandikwa katika Luka 18:27 "Akasema yasiyowezekana kwa wan…

Biblia Inasema nini kuhusu uhusiano na Mapepo au Majini

Mungu ametuonya kutokuwa na uhusiano na pepo. Imeandikwa, Mambo ya Walawi 19:31 "Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao mimi ndimi BWANA Mungu wenu." Ilikuwa kawaida ya watu wa zamani enzi za Biblia kusali pepo. Mungu aliwaonya wana wa Israeli kuhusu uombaji wa pepo na uchawi. Imeandikwa katika Kumbukumbu la torati 18:9-12 "utakapokwisha ingia katika nchi akupayo BWANA Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto wala asionekane mtu atazamaye mbao wala mtu atazamaye nyakati mbaya wala mwenye kubashiri wala msihiri wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo wala mtu apandishaye pepo wala mchawi wala mtu awaombaye wafu kwa maana mtu atandaye hayo ni chukizo kwa BWANA kisha ni kwa sababu ya hayo BWANA Mungu wako anawafukuza mbele yako." Biblia yatupa mwanga kuhusu hali ya pepo. Imeandikwa, katika Matendo ya mitume 16:16-18 "Ikawa tulipokuwa tukien…

Sheria ya Mungu

Sheria za Mungu ni pamoja na amri kumi. Imeandikwa, Kutoka 20:1-17 "Mungu akanena maneno haya yote akisema.[1] Mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya misiri katika nyumba ya utumwa usiwe na miungu mingine ila mimi.[2] Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia usivisujudie wa kuvitumikia kwa kua mimi, Bwana, Mungu wako, ni Mungu wenye wivu nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu.[3] Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamuhesabia kuwa hana hataia mtu alitajaye jina lake bure. [4] Ukumbuke siku ya sabato uitakase siku sita fanya kazi utende mambo yako yote; lakini siku ya sabato ni ni ya Bwana, Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yo yote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala…

FAHAMU UWEZO WA DAMU YA YESU KRISTO

Ukweli ni kwamba katika damu ya Yesu Kristo kunapatikana zaidi ya mambo manne nitakayokushirikisha humu; lakini kwa sasa naona nianze na haya manne:-
1. Uwezo wa Damu ya Yesu Kristo katika kuondoa dhambi. Imeandikwa katika kitabu cha 1Yohana 1:9 kuwa; “Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata ATUONDOLEE dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote”.
2. Uwezo wa Damu ya Yesu Kristo katika kupatanisha. Imeandikwa katika kitabu cha Waefeso 2:13-16 kuwa; “Lakini sasa, katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja; akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akiisha kuuondoa ule uadui kwa mwili wake; ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo; ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake; akafanya amani. AKAWAPATANISHA wote wawili na Mungu katika mwili mmoja, kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba”
3.…

Isaac (Christian) or Ishmael (Islam)

Bible = Genesis 17:18,19 “And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shall call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him”.
Koran = 19:54 “Also mention in the Book [the story of] Ishmael: He was [strictly] true to what he promised, and he was a messenger [and] a prophet”.
Bible = Genesis 16:12 “And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him”.
The Bible called Ishmael a wild man; the Koran called him messenger and a prophet.
Jews, Christians and Moslems follow the steps of Abraham as a father of faith. Abraham was the first human being who was so much in love of God that he was called “the friend of God” (James 2:23). He had such faith and trust in God that he became the first person with whom God make an everlasting covenant; as it is written, “I will establish my covenant betwee…

Unajimu na Kutafsiri Nyota

Je? Mungu anasema nini kuhusu wao wanao tafsiri nyota kuweza kujua jinsi maisha yao yatakavyokuwa? Imo katika Biblia, Isaya 47:13-15 "Umechoka kwa wingi wa mashauri yako basi nawasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Tazama watakuwa kama mabua makavu; moto utawateketeza hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto; hautakuwa kaa la kukota moto, wala moto wa kukaa karibu nao ndivyo itakavyokuwa mambo hayo uliyojitaabisha nayo; wale walio fanya biashara nawe tangu ujana wako watatanga-tanga mbali nawe, kila mtu akienda zake; hapatakuwa na mtu wakukuokoa."
Unajimu ni imani ambayo yafundisha kuwa uwambatano wa mwezi, nyota na jua waweza kuleta tukio katika maisha ya mtu. Katika lugha ya kiebrania neno unajimu ni kutabiri mbingu, kuweza kutoa siri, kutabiri jambo litakalotokea. Imo katika Biblia, Walawi 19:26 "...... Msifanye kuloga, wala kutumia utambuzi." 
Kabla ya wana waisiraeli kuingia kat…

Is Jesus the Creator God?

Image
Is this even an important question? Absolutely! If Jesus is not God, and therefore the Creator, then He is a created being. If Jesus is created, then how could He have been an adequate sacrifice to atone for sins committed against an infinite God? Jesus must have been God to adequately atone for our sins, which bring upon us unlimited guilt and cause us to deserve an eternal hell.But does it really matter whether or not we believe that Jesus is God? Yes! If one places faith in a false Christ, one that is not described in Scripture, then can this false Christ save them? Truly, the identity of Christ is of utmost importance. And yet, in today’s culture there are people teaching that Jesus was a created being. They are leading people astray. What sets biblical Christianity apart from cults and other world religions? It is the person of Jesus Christ—who He is. In Islam, Jesus was a messenger of God, but not the Son of God. In many cults, the deity of Jesus Christ is negated, and in many wo…

Bible Verses that say “Jesus is God”

Some people claim to believe that Jesus was a “good prophet”, but they deny that Jesus is God. If that is you, I would like to encourage you to consider some of these Bible verses:

Matthew 1:23 - “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel,” which is translated, “God with us.”
Isaiah 9:6 - For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Isaiah 43:10,11 - “You are My witnesses,” says the Lord, “And My servant whom I have chosen, That you may know and believe Me, and understand that I am He. Before Me there was no God formed, Nor shall there be after Me. I, even I, am the Lord, and besides Me there is no Savior.”
Revelation 1:17-18Revelation 2:8 - (Jesus is the First and the Last)

Isaiah 44:6 - (God is the Redeemer)
2 Peter 1:1 (Jesus is the Redeemer) - “To those who have obtained like preciou…

If there is a God, why is there evil?

Agnostics ask: If God is all-powerful and all loving, then why does He permit evil and suffering in the world? Another agnostic asked, If there is a God, why is there evil? Why do bad things happen to good people? Why is there so much needless suffering in the world, from natural disasters and such? Why would a loving God do this? Numerous and various answers have been given but permanently settling the issue is impossible because so many of our answers raise further questions. Nevertheless, the lack of ability to answer the question perfectly does not mean that we cannot offer solutions. Of course, I do not assume to be able to answer these questions definitively, but I can offer some solutions.
I will begin by saying let us first consider the meaning of the word “evil”.   What is evil? Evilis usually seen as thedualisticopposite ofgood. Definitions of evil vary, as does the analysis of its root motives and causes; however, evil is commonly associated with conscious and deliberate wrong…

What Does the Bible Say About Victorious Life?

Deuteronomy 1:21
 See, the LORD your God has given you the land. Go up and take possession of it as the LORD, the God of your fathers, told you. Do not be afraid; do not be discouraged."

Deuteronomy 20:4
For the LORD your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory."
Psalm 44:6-8
I do not trust in my bow, my sword does not bring me victory; but you give us victory over our enemies, you put our adversaries to shame. In God we make our boast all day long, and we will praise your name forever.
Isaiah 26:3
You will keep in perfectpeacehim whose mind is steadfast, because he trusts in you.
Matthew 11:28
"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Mark 14:38
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak.
Luke 10:19
I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you.
Luke 22:40
On rea…

Principles of Christian Suffering

1. True faith will be tested. Christians, because they are Christians, will inevitably undergo constant testing.
"Christians do not court suffering, but we do expect it.
A disciple, after all, is not above His master." 
Dr. Norbert Mueller, The Lutheran Witness, July 1995 I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.
The life I live in the body, I live by faith in the Son of God,
who loved me and gave himself for me. 
Galatians 2:20 (NIV)
2. The stronger the potential faith, the greater the testing one should expect.
In the land of Uz there lived a man whose name was Job.
This man was blameless and upright; he feared God and shunned evil....
He was the greatest man among all the people of the East.
Job 1:1,2 (NIV)
3. Testing and suffering reminds us who really is Lord of our life...and it's not us!!!
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you,
whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a …

Bible Verses about Love And Relationships

1 Corinthians 13:1-13ESV / 
If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; ...

Galatians 5:22-23ESV /
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.

Genesis 29:18-20ESV /
Jacob loved Rachel. And he said, “I will serve you seven years for your younger daughter Rachel.” Laban said, “It is better that I give her to you than that I should give her to any other man; stay with me.” So Jacob served seven years for Ra…

Bible Verses about Vows

Ecclesiastes 5:4-6ESV / 
When you vow a vow to God, do not delay paying it, for he has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin, and do not say before the messenger that it was a mistake. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands?
James 5:12ESV / 
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.

Deuteronomy 23:21-23ESV / 
“If you make a vow to the Lord your God, you shall not delay fulfilling it, for the Lord your God will surely require it of you, and you will be guilty of sin. But if you refrain from vowing, you will not be guilty of sin. You shall be careful to do what has passed your lips, for you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth.

Numbers 30:1-16ESV / 
Moses spoke t…

Bible Verses About Hope

Image
Are you needing to be uplifted and comforted today? These Bible verses about Hope will do just that for you. Take a deep breath and read through them slowly. We all too  often rush through things in life ( I am  guilty of this myself) and miss what God is telling us. God led you to these verses today for a reason, don’t let them go unread!
Hope of A Future Bible VersesProverbs 24:20 for the evil man has no future; the lamp of the wicked will be put out.
Proverbs 24:14Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
Jeremiah 29:11For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Hope of Eternal Life and SalvationTitus 1:1-2Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God’s elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies,promised before the ag…

Bible Verses About Love

The Bible is full of great verses and passages about the topic of love.  God’s love for us is a perfect example and starting place to study on love. There are also great verses about love in relation to marriage, brotherly love or friendship, and loving your neighbor. Here is a collection of some of the greatest love quotes from the Bible. What is your favorite love Bible verse? Share it with us in the comments!
God’s Love ScripturesJohn 3:16  “For God so loved the world,that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Romans 5:8but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
Romans 8:37-39  No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus…